Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo (GBC)

Tο Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo ιδρύθηκε με δημόσια πράξη στις 20 Δεκεμβρίου του 1999, με σκοπό την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων των εμπορικών φορέων του Gozo.

Το Επιμελητήριο διοικείται από ένα Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Μελών και άλλα μέλη που εκπροσωπούν τα διάφορα τμήματα, καθώς και έναν Εκτελεστικό Διευθυντή.

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GBC και ένας εκπρόσωπος του GBC είναι μέλος του Συμβουλίου του MCOCE.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo είναι εταιρικό μέλος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας, τακτικό μέλους του Δικτύου των νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του νησιωτικού τουρισμού.

Διεύθυνση: 27, Republic Street, Victoria VCT 1014, Gozo (Malta).
Ιστοσελίδα: http://www.gozobusinesschamber.org/
Εmail επικοινωνίας: info@gozobusinesschamber.org