Αποτελέσματα

 

Έκθεση σχετικά με το χάσμα δεξιοτήτων (EN), R3 WP2

Η έρευνα και η ανάλυση ολοκληρώθηκαν με στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων «κενών πράσινων δεξιοτήτων» των εκπαιδευτών ΕΕΚ, οι οποίοι παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας στον κατασκευαστικό κλάδο και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας στόχου. Η ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, ικανοποιούν τον στόχο του προσδιορισμού των αναγκών δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας δείκτες βάσει αποτελεσμάτων για να διασφαλιστεί η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις τρέχουσες και αναδυόμενες απαιτήσεις σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες στον ΗΕ και τις ΑΠΕ στον κατασκευαστικό τομέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικός Χάρτης και Περίγραμμα των Πράσινων Δεξιοτήτων (PT), R4 WP2

Αυτή η έκθεση στοχεύει στον προσδιορισμό του «Τελικού χάρτη και περιμέτρου πράσινων δεξιοτήτων». Ο ορισμός του «Τελικού πράσινου χάρτη δεξιοτήτων και περιμέτρου» βασίστηκε στα αποτελέσματα της πειραματικής ανάλυσης που στόχευε στον εντοπισμό και τον ορισμό των κενών πράσινων δεξιοτήτων στους εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

 

Ειδικότητα “Εκπαιδευτής BuS στον κατασκευαστικό κλάδο» (GR), R5 WP3

Η έκθεση περιγράφει τα νέα ευρωπαϊκά τομεακά προσόντα και το σχετικό περιεχόμενο εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ΕΕΚ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, το οποίο περιέχει δεξιότητες για την προώθηση της ΕΕ και των ΑΠΕ σε κτίρια, ενώ διδάσκει μαθήματα κατάρτισης, όπως σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (WP3) του έργου BuS.Trainers.

 

 

 

Eco-trainer ανοιχτό σύστημα πλατφόρμας Ιστού (EN), R9 WP5

Οδηγός σύνδεσης και εγγραφής στο μάθημα Eco.Trainers, διαθέσιμο στα Αγγλικά.

 

 

 

Έκθεση δοκιμαστικής δοκιμής BuS.Trainers, R15 WP7

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα δεμένα αποτελέσματα από τις πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα στο πλαίσιο του έργου BuS.Trainers, καθώς και τα κοινά συμπεράσματα της εταιρικής σχέσης,  διαθέσιμο στα Αγγλικά.

 

 

 

Ιστοσελίδα έργου BuS.Trainers, R20 WP9

 

Δράσεις διάδοσης (EN), R21 WP9

Έκθεση προόδου: Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει όλες τις δράσεις διάδοσης που έχουν πραγματοποιήσει οι εταίροι κατά το πρώτο έτος του έργου.

Τελική έκθεση: Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει όλες τις δράσεις διάδοσης που έχουν πραγματοποιήσει οι εταίροι σε όλο το έργο.

 

Εργαλεία διαφήμισης: φυλλάδια και ενημερωμένες εκδόσεις (ES, EN, GR, IT, PT), R22 WP9

Διαφημιστικά εργαλεία (φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία) που έχουν δημιουργηθεί ως γραφική υποστήριξη για δράσεις διάδοσης: εκδηλώσεις, συναντήσεις κ.λπ.

Φυλλάδιο διάδοσης του Έργου (GR).

SpanishEnglishItalianPortugueseGreek

 

Συνάθροιση του Έργου που δημιουργήθηκε για τις τοπικές ενημερωτικές ημέρες των συνεργατών (ES, EN, GR, IT, PT)

Spanish, English, Italian, Portuguese, Greek

 

Infodays (EN), R23 WP9

Events celebrated in the different countries of the partners, where project milestones have been presented to relevant national stakeholders.

In Lisbon (Portugal): May 2017.

In Athens (Greece): October 2017.

Rome (Italy): April 2018.

Αναφορά ενεργειών διάδοσης άλλων (EN), R24 WP9

Η έκθεση αναλύει την εκμετάλλευση και τον αντίκτυπο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου – από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2020 – από συνεργάτες σε εκδηλώσεις. Υπό αυτήν την έννοια, η διάδοση του έργου σε διαφορετικές εκδηλώσεις ήταν απαραίτητη για την επίτευξη των κύριων στόχων διάδοσης και για την ενίσχυση του αντίκτυπου του κοινού. Το Bus.Trainers έχει συμμετάσχει σε διαφορετικά εργαστήρια, συναντήσεις άλλων έργων, συνέδρια, συνέδρια, εκθέσεις, εργαστήρια, διεθνή δίκτυα…

 

Τελική εκδήλωση διάδοσης (EN), R25 WP9

Αναφορά σχετικά με το Final Diffusion Event που εορτάστηκε στις 27 Ιανουαρίου 2020, στη χώρα του συντονιστικού φορέα, Ισπανία.