Το έργο

Bus.Trainers. Δημιουργία ικανοτήτων για συστήματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας για εκπαιδευτές στον κατασκευαστικό κλάδο Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ανήκει στην πρόσκληση 2016 του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 της συνεργασίας για την καινοτομία και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Ταυτότητα του έργου: 57 5829-EPP-I-20 16-1-ES-EPPKA2-SSA.
Διάρκεια: 36 μήνες, από το Δεκέμβριο του 2016 έως τον Νοέμβριο του 2019.
Προϋπολογισμός: 968.645,00 €.
Συντονιστής του έργου: Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (Ισπανία).
Partners: Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών -CNC- (Ισπανία), Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών -IRTIC- του Πανεπιστημίου της Βαλένθια – UV – (Ισπανία), Εθνική Ένωση Κατασκευαστών -Ance- (Ιταλία), Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα -Formedil- (Ιταλία), Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου –Cenfic- (Πορτογαλία), Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας -LNEG- (Πορτογαλία), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας -ΚΑΠΕ- (Ελλάδα), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας –ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- (Ελλάδα), Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας -MIEMA- (Μάλτα) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo -GBC- (Μάλτα).

Ο στόχος του έργου Bus.Trainers είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των κατασκευών, μέσω της προώθησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EΑ) και των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), έτσι ώστε αυτοί οι εκπαιδευτές να μεταδώσουν στη συνέχεια τις νέες δεξιότητες στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά της γνώσης τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο. Με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί το αναγκαίο προαπαιτούμενο για να αντιμετωπιστεί ο αδύναμος κρίκος μεταξύ της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στην EΑ και στις ΑΠΕ στον κλάδο.

Δημιουργώντας ένα δίκτυο μέσω του έργου Bus.Trainers, οι σημαντικότεροι οργανισμοί του κλάδου των κατασκευών των χωρών του Νότου της ΕΕ και οι πάροχοι ΕΕΚ αναπτύσσουν μια συμμαχία που θα τους δεσμεύει σταθερά στις νέες αυτές αρμοδιότητες, στην οποία αναμένεται σταδιακά να συμπεριληφθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες.

Γενικός στόχος και συγκεκριμένες γραμμές

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η από κοινού ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης για επαγγελματίες εκπαιδευτές προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία σε θέματα αειφορίας των κατασκευών, μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων.

Θα επιδιωχθεί η έγκριση ενός νέου ευρωπαϊκού τομεακού προτύπου προσόντων, του “Πράσινου Εκπαιδευτή ΕΕΚ στον τομέα των κατασκευών”, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα και υποστηριζόμενο από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και την κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

Ομοίως, αποτελεί στόχο η επικύρωση της πιστοποίησης ικανοτήτων μέσω της διαπίστευσης “Green Tag” (Πράσινη Ετικέτα), η οποία θα χορηγείται σε αυτούς που θα αποκτήσουν ειδική μαθησιακή εμπειρία μέσω του BuS.Trainers ή από προηγούμενες διαδικασίες κατάρτισης, καθώς και ενός μνημονίου κατανόησης ή μίας πολυμερούς συμφωνίας για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώριση σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργηθεί μια συνεργατική πλατφόρμα για τη δόμηση της κοινότητας και την υποστήριξη των εκπαιδευτών στη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη (διά βίου μάθηση σε όλο τον εργασιακό βίο), μέσω ενός ανοικτού και καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης με νέες τεχνολογίες για υπολογιστές και φορητές συσκευές (app), η οποία θα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες, και θα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και εργαλεία για την επαγγελματική καθοδήγηση, πηγές πληροφοριών, διδακτικά βοηθήματα, κλπ.

Το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στους παρόχους ΕΕΚ, οι οποίοι θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους χαρτοφυλάκιο, στους μαθητευόμενους της ΕΕΚ και τους εργατοτεχνίτες, οι οποίοι θα λαμβάνουν επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με τις δεξιότητες γύρω από την EΑ και τις ΑΠΕ, στις εταιρείες, οι οποίες πλέον θα έχουν εξειδικευμένους και ανταγωνιστικούς εργαζόμενους, και στο υπόλοιπο κομμάτι της βιομηχανίας και τους τελικούς χρήστες – τους πολίτες – οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων του κλάδου και της βιομηχανίας, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση αποδοτικών προγραμμάτων.

Συνεδριάσεις της κοινοπραξίας

  • Εναρκτήρια συνάντηση: Μαδρίτη, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016.
  • Δεύτερη συνάντηση: Λισαβόνα, 18 και 19 Μαΐου 2017.
  • Τρίτη συνάντηση: Αθήνα, 6 και 7 Νοεμβρίου 2017.
  • Τέταρτη συνάντηση: Ρώμη, 12 και 13 Απριλίου 2018.
  • Πέμπτη συνάντηση: Μάλτα, 9 και 10 Νοεμβρίου 2018.
  • Έκτη συνεδρίαση: Λισαβόνα. 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019.
  • Έβδομη συνάντηση: Φλωρεντία. 8 και 9 Μαΐου 2019.
  • Όγδοη συνάντηση: Βαλένθια. 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Ένατη συνάντηση: Ρώμη.
  • Δέκατη συνάντηση: Λισσαβόνα.