Το Bus.Trainers είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για συστήματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας για τους εκπαιδευτές στον κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο τη μεταφορά αυτών των νέων δυνατοτήτων σε εργαζόμενους και μελλοντικούς εργαζόμενους εργαζομένων του τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία περιλαμβάνει έντεκα εταίρους από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, ανήκει στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός

Σκοπός του έργου Bus.Trainers είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των κατασκευών, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EΑ) και των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε οι εκπαιδευτές αυτοί στη συνέχεια να μεταδώσουν τις νέες δεξιότητες στους εργατοτεχνίτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο. Οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά της γνώσης τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο. Με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί το αναγκαίο προαπαιτούμενο για να αντιμετωπιστεί ο αδύναμος κρίκος μεταξύ της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στην EΑ και στις ΑΠΕ στον κλάδο. Δημιουργώντας ένα δίκτυο μέσω του έργου Bus.Trainers, οι σημαντικότεροι οργανισμοί του κλάδου των κατασκευών των χωρών του Νότου της ΕΕ και οι πάροχοι ΕΕΚ αναπτύσσουν μια συμμαχία που θα τους δεσμεύει σταθερά στις νέες αυτές αρμοδιότητες, στην οποία αναμένεται σταδιακά να συμπεριληφθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες.

Στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η από κοινού ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης για επαγγελματίες εκπαιδευτές προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία σε θέματα αειφορίας των κατασκευών, μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων. Θα επιδιωχθεί η έγκριση ενός νέου ευρωπαϊκού τομεακού προτύπου προσόντων, του “Πράσινου Εκπαιδευτή ΕΕΚ στον τομέα των κατασκευών”, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα και υποστηριζόμενο από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και την κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). Επίσης, αποτελεί στόχο η επικύρωση της πιστοποίησης ικανοτήτων μέσω της διαπίστευσης “Green Tag” (Πράσινη Ετικέτα), η οποία θα χορηγείται σε αυτούς που θα αποκτήσουν ειδική μαθησιακή εμπειρία μέσω του BuS.Trainers ή από προηγούμενες διαδικασίες κατάρτισης, καθώς και ενός μνημονίου κατανόησης ή μίας πολυμερούς συμφωνίας για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώριση σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ

Ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργηθεί μια συνεργατική πλατφόρμα για τη δόμηση της κοινότητας και την υποστήριξη των εκπαιδευτών στη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη (διά βίου μάθηση σε όλο τον εργασιακό βίο), μέσω ενός ανοικτού και καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης με νέες τεχνολογίες για υπολογιστές και φορητές συσκευές (app), η οποία θα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες, και θα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και εργαλεία για την επαγγελματική καθοδήγηση, πηγές πληροφοριών, διδακτικά βοηθήματα, κλπ. Το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στους παρόχους ΕΕΚ, οι οποίοι θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους χαρτοφυλάκιο, στους μαθητευόμενους της ΕΕΚ και τους εργατοτεχνίτες, οι οποίοι θα λαμβάνουν επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με τις δεξιότητες γύρω από την EΑ και τις ΑΠΕ, στις εταιρείες, οι οποίες θα έχουν πλέον εξειδικευμένους και ανταγωνιστικούς εργαζόμενους, και στο υπόλοιπο κομμάτι της βιομηχανίας και τους τελικούς χρήστες – τους πολίτες – οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων του κλάδου και της βιομηχανίας, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση αποδοτικών προγραμμάτων.

Εταίροι