Το πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που υποστηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη

Το Erasmus+ είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που επιδιώκει να ενισχύσει τις επαγγελματικές προοπτικές και την προσωπική ανάπτυξη, καθώς επίσης και να βοηθήσει τα συστήματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας στην παροχή διδασκαλίας και μάθησης ώστε να εφοδιάσουν τον κόσμο με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας και την κοινωνία του παρόντος αλλά και του μέλλοντος.

Με προϋπολογισμό 14.700 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες για σπουδές, απόκτηση εμπειρίας και δυνατότητες εθελοντισμού σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές του προγράμματος Erasmus + και επιβλέπει τη συνολική υλοποίησή του.

Το Erasmus+ στο πεδίο της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Σχολική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων), με στόχο:

 • Να βελτιώσει το επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτισή τους με την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους στη συνοχή της κοινωνίας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες κινητικότητας για μαθησιακούς λόγους και ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στον κόσμο της εκπαίδευσης και κατάρτισης από την μια μεριά και της εργασίας από την άλλη.
 • Να προωθήσει βελτιώσεις στην ποιότητα, την αριστεία στην καινοτομία και τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας.
 • Να βελτιώσει τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών και να προωθήσει την ευρεία γλωσσική πολυμορφία της ΕΕ και τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 • Να προωθήσει την ανάδυση και την ευαισθητοποίηση ενός Ευρωπαϊκού χώρου της διά βίου μάθησης, σχεδιασμένου να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις των εθνικών πολιτικών και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως με την προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και την καλύτερη χρήση των εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης της ΕΕ και τη διάδοση των καλών πρακτικών.
 • Να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος και των ιδρυμάτων των χωρών μελών στο πεδίο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και υποστηρίζοντας δράσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις «Βασικές Δράσεις» στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Νεολαίας, και δύο πρόσθετες δράσεις:

 • Βασική Δράση 1, για την προώθηση και υποστήριξη της κινητικότητας των σπουδαστών και των εκπαιδευτών για μαθησιακούς λόγους.
 • Βασική Δράση 2, για τη συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
 • Βασική Δράση 3, για την τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών, του διαλόγου και της εφαρμογής των πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων.
 • Jean Monet, για την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Αθλητισμός, για την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών συμμαχιών στον αθλητισμό και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διττής σταδιοδρομίας των αθλητών και των ίσων ευκαιριών.

Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, το πρόγραμμα Erasmus+ έχει καθορίσει διαφορετικές γραμμές δράσης:

 • Στρατηγικές Συμπράξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Συμμαχίες Γνώσης, μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.
 • Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη δυνατοτήτων στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το έργο BuS.Trainers αποτελεί μέρος της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία για Καινοτομία και την Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών, Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων είναι διακρατικά έργα που βασίζονται στις παρατηρημένες τάσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία. Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων ασχολούνται με το σχεδιασμό και την παραγωγή από κοινού προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης, σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του επιχειρηματικού κόσμου.

Εστιάζουν κυρίως στην μάθηση που βασίζεται στην εργασία και στην παροχή στους εκπαιδευόμενους των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Επίσης, εφαρμόζουν τις πράξεις αναγνώρισης που ισχύουν σε όλη την ΕΕ, όπως το EQF, το ECVET και το EQAVET.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα πολιτικά συστήματα που τους πλαισιώνουν και στα άτομα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες που οργανώνονται. Σε γενικές γραμμές, η Δράση συμβάλλει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και των προσωπικών δεξιοτήτων και, με τον τρόπο αυτό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.