Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση των μαθητευομένων ποιότητας και αποτελεσματικό

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με ένα πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, το οποίο θα βοηθά τους νέους να εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας.

Η σύσταση ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση και προσόντα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την εφαρμογή κοινών κριτηρίων για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναπτύσσουν και να προωθούν καλύτερα τα εθνικά τους συστήματα μαθητείας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, Μπιζερί Πέτκοβ: «Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατόρθωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε συναντίληψη ως προς τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων μαθητείας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω στήριξη τόσο της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας όσο και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της μετάβασης των ενηλίκων στην απασχόληση».

Read More