Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic)

Το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου ιδρύθηκε με το Διάταγμα υπ’ αριθ. 492/87, της 12ης Ιουνίου.

Είναι ένας οργανισμός με νομική οντότητα δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ιδρύθηκε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, του Συνδέσμου Κατασκευών Βιομηχανικών Κτιρίων και του Συνδέσμου Κατασκευαστικών Εταιρειών, Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών.

Το Cenfic αποτελεί έναν οργανισμό αναφοράς στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησης προσόντων στην Πορτογαλία, ιδίως στον τομέα των κατασκευών.

Παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση στα επαγγέλματα του επιχειρηματικού κόσμου στη βιομηχανία, καθώς και την επαγγελματική πιστοποίηση, αναζητώντας τις κατάλληλες απαντήσεις στις απαιτήσεις των εταιρειών και των συνεργατών.

Διεύθυνση: Av. Severiano Falcão 116, Prior Velho (Πορτογαλία).
Ιστοσελίδα: http://www.cenfic.pt/
Ε-mail επικοινωνίας: cenfic@cenfic.pt