ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Bus.Trainers έχει εννέα φάσεις, οι οποίες σηματοδοτούν την παράδοση των διαφόρων αποτελεσμάτων, εκτός από τις εγκάρσιες δράσεις που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη διάδοση του έργου. Επιπλέον, ένα βασικό αποτέλεσμα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι η υποστήριξη και επιδοκιμασία από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και παρέχουν την εμπειρία τους.

Οι έντεκα εταίροι συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του έργου Bus.Trainers και η δέσμευσή τους τους ωθεί να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους για να συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Οι εργασίες που θα επιτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

1 Το προφίλ του εκπαιδευτή στις κατασκευές ως προς τις ικανότητες γύρω από τα συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμης ενέργειας. Σε αυτή τη φάση, αναπτύσσονται μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο τον εντοπισμό των κενών σε αυτού του είδους τις ικανότητες των εκπαιδευτών που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση στον κατασκευαστικό τομέα. Μετά από μια σχετική ανάλυση ανίχνευσης της παρούσας κατάστασης των χωρών που συμμετέχουν στο έργο και μια μελέτη σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EQF, θα εκδοθούν μία έκθεση σχετικά με τα κενά δεξιοτήτων καθώς και ένας Χάρτης Ικανοτήτων.

Η ανάπτυξη αυτού του πρώτου προϊόντος συντονίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG) και λαμβάνει χώρα μεταξύ του Νοεμβρίου 2016 και Μαρτίου 2017.
Και τα δύο αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ελληνικά.

2 Το δεύτερο αποτέλεσμα που θα παραχθεί είναι το νέο πλαίσιο προσόντων Bus.Trainers για τους εκπαιδευτές του κλάδου των κατασκευών, μετά το σχεδιασμό του περιεχομένου και της δομής, σύμφωνα με την αξιολόγηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI). Επιπλέον, θα δημοσιευτεί ένα κείμενο με τον πίνακα "Σετ Βασικών Δεικτών Επιδόσεων" (Key Performance Indicator Set).

Η περίοδος εργασίας γι’ αυτά τα παραδοτέα είναι από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2018, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το πρώτο παραδοτέο θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ελληνικά, ενώ το δεύτερο στα αγγλικά.

3 Ένα τρίτο βήμα του έργου είναι η σύνταξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετικά με τις ικανότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα συστήματα ΑΠΕ, καθώς και μια σειρά σχετικών αρχείων κειμένου και διαδραστικών εργαλείων, στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά και τα ελληνικά, που θα προκύψουν από μία μεθοδολογία ανάλυσης και την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και μοντέλων και των στόχων της κατάρτισης.

Αυτή η φάση συντονίζεται από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα των κατασκευών (Formedil), και θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018.
Τα αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ελληνικά.

4 Το τέταρτο βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη του συστήματος προσόντων Bus.Trainers, μιας ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και την αξιολόγηση των γνώσεων, που θα υποστηριχθεί από το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση σε προσωπικούς υπολογιστές και επίσης μέσω μιας εφαρμογής για Android και IOS.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτής της φάσης, από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2018, θα είναι το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC) του Πανεπιστημίου της Βαλένθια.

5 Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτών σχετικά με τις ικανότητες στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των συστημάτων ΑΠΕ, προβλέπεται η ενεργοποίηση μηχανισμών που προάγουν την αριστεία των προσόντων και η συμμετοχή των εκπαιδευτών στην εν λόγω κατάρτιση. Αυτή η συνάρθρωση θα γίνει μέσω ενός Μνημονίου Κατανόησης (MoU) και της περιγραφής του Συστήματος Διαπίστευσης BuS.Trainers. Θα υπάρξει επίσης μια διαδικασία αναγνώρισης που θα παρέχει στους υποψήφιους μονάδες ECVET, οι οποίες θα ενσωματώνονται στο σήμα "ικανότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας" στο εργαλείο Europass.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) συντονίζει αυτή τη φάση, η οποία θα διαρκέσει από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019.

6 Το τελικό στάδιο αφορά στην επικύρωση από τους εμπειρογνώμονες και στις πιλοτικές δοκιμές πριν από την έναρξη της πιστοποίησης. Ομάδες εμπειρογνωμόνων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των επαγγελματικών προσόντων και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο Bus.Trainers, θα επικυρώσουν την πλατφόρμα και το περιεχόμενό της. Αντίστοιχα, εκατό περίπου εκπαιδευτές θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση.

Υπεύθυνο για το συντονισμό αυτού του βήματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου του 2019, είναι το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (Δεκέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2019), η Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC), η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (IME ΓΣΕΒΕΕ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo θα συντονίσουν και θα προωθήσουν την προσέλκυση ενδιαφερομένων μερών στο έργο, διαδικασία η οποία κρίνεται αναγκαία και θεμελιώδης με στόχο την ενεργή συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων μερών στα θέματα που εξετάζονται στην παρούσα πρωτοβουλία, μέσω της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).

Σε αυτή τη δράση, θα πραγματοποιηθούν πέντε σεμινάρια υποστήριξης (ένα σε κάθε χώρα - Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα), καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, με τη συμμετοχή μεταξύ 15 και 30 ενδιαφερομένων. Παράλληλα, θα συγκροτηθούν εθνικές συμβουλευτικές ομάδες (NAG), αποτελούμενες από πέντε έως δέκα μέλη, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς: δημόσιοι οργανισμοί και αρχές, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, πάροχοι ΕΕΚ, οργανισμοί διαμεσολάβησης, κ.ο.κ.