Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση των μαθητευομένων ποιότητας και αποτελεσματικό

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με ένα πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, το οποίο θα βοηθά τους νέους να εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας.

Η σύσταση ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση και προσόντα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την εφαρμογή κοινών κριτηρίων για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναπτύσσουν και να προωθούν καλύτερα τα εθνικά τους συστήματα μαθητείας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, Μπιζερί Πέτκοβ: «Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατόρθωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε συναντίληψη ως προς τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων μαθητείας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω στήριξη τόσο της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας όσο και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της μετάβασης των ενηλίκων στην απασχόληση».

Τα προγράμματα μαθητείας αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωφελούν τόσο τους εργοδότες όσο και τους μαθητευόμενους, ενισχύουν δε τη διασύνδεση του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πέραν του ότι ανοίγουν τον δρόμο προς την αριστεία, τα ποιοτικά προγράμματα μαθητείας συμβάλλουν επίσης στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της κοινωνικής ένταξης, ενσωματώνοντας στην αγορά εργασίας άτομα με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο.

Η σύσταση προβλέπει διάφορα κριτήρια για τους όρους μάθησης και εργασίας, όπως τα ακόλουθα:

  • πρέπει να συνάπτεται γραπτή συμφωνία που να προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εντός ενός σαφούς και συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου.
  • πρέπει να επιτυγχάνονται σαφή αποτελέσματα που να οδηγούν σε αναγνωρισμένα προσόντα.
  • οι μαθητευόμενοι πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση.
  • οι μαθητευόμενοι πρέπει να δικαιούνται κοινωνική προστασία.
  • πρέπει να παρέχεται στους μαθητευόμενους επαγγελματικός προσανατολισμός, καθοδήγηση και στήριξη, τόσο πριν από τη μαθητεία όσο και κατά τη διάρκειά της, για να εξασφαλίζονται επιτυχημένα αποτελέσματα.
  • πρέπει να παρέχεται παιδαγωγική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, ειδικά στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Το πλαίσιο έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013 σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας».

Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019
Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου Bus.Trainers σχετικά με τις ελλείψεις σε ‘πράσινες’ δεξιότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στον κατασκευαστικό κλάδο