Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 («Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.

Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Ο κύριος στόχος του είναι η έρευνα και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και της Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη συναφών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς και του ΣΕΒ -Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται. Η οργανωτική του δομή αποτελείται από τις εξής μονάδες: τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, και τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. Ακόμα διαθέτει δύο ανεξάρτητα γραφεία, το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και τη Νομική Υπηρεσία.

Διεύθυνση: 19ο Χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής.
Ιστοσελίδα: http://www.cres.gr/
Ε-mail επικοινωνίας: cres@cres.gr

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG)