Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil)

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα – Formedil – ιδρύθηκε το 1980, από τις κύριες βιομηχανικές ενώσεις στον τομέα των κατασκευών, που έχουν υπογράψει την συλλογική σύμβαση (ANCE, Feneal Uil, Filca, CISL, CGIL FILLEA), και οι οποίες συμμετέχουν ισότιμα στη διοίκηση του Formedil.

Στην Ιταλία, η εξειδικευμένη στον κατασκευαστικό τομέα Επαγγελματική Κατάρτιση συστάθηκε από ένα εθνικό σύστημα κοινής επαγγελματικής κατάρτισης που ρυθμίζεται από εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη βιομηχανία, τους συνεταιρισμούς, τις μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες.

Ο στόχος του Formedil είναι η προώθηση, η εφαρμογή και ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της κατάρτισης, της πιστοποίησης προσόντων και της ανακύκλωσης στον κατασκευαστικό τομέα που πραγματοποιείται από τα κέντρα κατάρτισης της βιομηχανίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγονται σε κατά τόπους σχολεία ειδικευμένα στις κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Το Formedil προωθεί συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης με δημόσιους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα που βοηθούν, ιδιαίτερα, τους μαθητές και τους καθηγητές των εξειδικευμένων κέντρων εκπαίδευσης στις κατασκευές.

Διεύθυνση: Via Guattani, 24. 00161 Roma (Ιταλία).
Ιστοσελίδα: www.formedil.it
Ε-mail επικοινωνίας: formedil@formedil.it

Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic)
Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance)