Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers έχει σχεδιάσει μια νέα ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αναγνωριστεί από την ΕΕ.

Έντεκα εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία έχουν μόλις ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών του “ECo-trainer», μιας νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑπ) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βασισμένο σε καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, και μέσω αυτών την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, και να τις μεταδώσουν στους εργάτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Ο εκπαιδευτής είναι το βασικό πρόσωπο που αυξάνει την ευαισθητοποίηση των καταρτιζομένων σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν σχέση με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Η ιδέα ξεκίνησε από την πρωτοβουλία Build Up Skills, η οποία ατενίζει τον ενεργειακό ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020 και έπειτα (2030, 2050).

Οι εταίροι του Bus.Trainers δημιούργησαν μία νέα ευρωπαϊκή τομεακή ειδικότητα, τον “ECo-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο”, αφού πρώτα ολοκλήρωσαν την «έκθεση σχετικά με τα κενά σε πράσινες δεξιότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ του κατασκευαστικού κλάδου» καθώς και τον «Χάρτη και Περίγραμμα των Πράσινων Δεξιοτήτων», όπου αντικατοπτρίζεται όχι μόνο η έλλειψη κατάρτισης, η οποία αναγκάζει τους εκπαιδευτές να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, αλλά και οι απαραίτητες εκπαιδευτικές, γενικές και πράσινες δεξιότητες για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς.

Η ανάπτυξη αυτής της ειδικότητας βασίζεται σε μια προηγούμενη εργασία του έργου, όπου καθορίστηκε το «προφίλ του εκπαιδευτή από τον κατασκευαστικό κλάδο περί πράσινων δεξιοτήτων» όπου προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι ελλείψεις δεξιοτήτων των εκπαιδευτών για τη διδασκαλία των σχετικών με την ΕνΑπ και τις ΑΠΕ θεμάτων στον κλάδο των κατασκευών. Το πιστοποιητικό, που θα αρχίσει να χορηγείται το δεύτερο εξάμηνο του 2019, θα μπορεί να ληφθεί μετά από την παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης ή μέσω της αναγνώρισης της εμπειρίας.

Επικύρωση και αναγνώριση του Ευρωπαϊκού πλαισίου

Η εν λόγω ειδικότητα (ή ‘τίτλος σπουδών’) ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕQF), έχει βασιστεί δηλαδή στο τρίπτυχο ‘Γνώσεις-Δεξιότητες-Ικανότητες’ (ΓΔΙ), το οποίο ενισχύει εκ των πραγμάτων τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και πλαίσια, οι εκπαιδευτές που θα λαμβάνουν τον τίτλο του «Eco-Trainer» θα αποκτούν κατάρτιση επιπέδου 6 του EQF (αντιστοιχεί στις αποκτηθείσες γνώσεις), με πιστωτικές μονάδες αναγνωρισμένες από την ΕΕ (προγραμματίζεται να εισαχθεί το επίπεδο 9 ECVET) το οποίο σημαίνει ότι θα λαμβάνουν την αναγνώριση και επικύρωση των ικανοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε αυτή τη νέα επαγγελματική ειδικότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 225 διδακτικών ωρών, που θα διδαχθούν σε μεικτές συνεδρίες, πρακτικής και θεωρίας (μέσω τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης), με την άμεση εποπτεία των εκπαιδευτών, βιντεοδιασκέψεις, καθώς και τις διαδικασίες αυτοδιδασκαλίας και αξιολόγησης. Περιλαμβάνει οκτώ σπονδύλους κατάρτισης και κάθε ένας από αυτούς έχει μια σειρά μαθησιακών ενοτήτων: τρεις ενότητες για τους σπονδύλους ένα έως επτά, που περιέχουν τεχνικά θέματα, και οκτώ για τον τελευταίο σπόνδυλο, ο οποίος περιλαμβάνει τις παιδαγωγικές δεξιότητες.

Ακολουθεί η δομή του μαθήματος:

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η ανασκόπηση αυτού του τίτλου σπουδών από τον εξωτερικό αξιολογητή, ενώ στις 12 και 13 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε στην τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου Bus.Trainers που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα των κατασκευών (Formedil).

 

Galería de imágenes de la cuarta reunión de socios, e Infoday, en Roma
Είναι διαθέσιμο το φυλλάδιο του έργου Bus.Trainers
Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση των μαθητευομένων ποιότητας και αποτελεσματικό