Εταίροι

Ισπανία

Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC)

Το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές δραστηριοποιείται από το 1992 για να παρέχει στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους τους πόρους που καθιστούν δυνατό έναν πιο επαγγελματικό, ασφαλέστερο, πιο εξειδικευμένο και προσανατολισμένο στο μέλλον τομέα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η κοινή μη κερδοσκοπική οντότητα από την Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC), τον φορέα CCOO για τις Κατασκευές και τις Υπηρεσίες και την Ομοσπονδία Βιομηχανίας, Κατασκευών και Γεωργίας (UGT- FICA).

Το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές αποτελεί έναν οργανισμό αναφοράς στον τομέα του και ένα βασικό σύμμαχο για την εργασία και το μέλλον των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, σε θέματα όπως η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, η κατάρτιση, η καινοτομία, η αειφορία και οι νέες τεχνολογίες.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο περνούν κάθε χρόνο από τις αίθουσες του κοινού φορέα και εκπαιδεύονται στα 45 κέντρα κατάρτισης, μια προσφορά που συνίσταται σε περισσότερες από 400 ενέργειες κατάρτισης, τη συνεργασία περισσότερων από 1.500 εκπαιδευτών σε όλη την Ισπανία και τη συγγραφή περισσότερων από 100 εγχειριδίων από τον ίδιο τον οργανισμό για διάφορα θέματα του τομέα.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα και είναι κατ’ εξοχήν πρακτική και υψηλής ποιότητας, έχοντας ως βασικούς στόχους την επανεκπαίδευση και την εξειδίκευση των εργατοτεχνιτών καθώς και το να συμβάλλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Διεύθυνση: Rivas, 25, 28052 Μαδρίτη (Ισπανία).
Ιστοσελίδα: www.fundacionlaboral.org
Ε-mail επικοινωνίας: internationalprojects@fundacionlaboral.org

Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC)

Η Εθνική Συνομοσπονδία κατασκευών (CNC) είναι η κορυφαία επιχειρηματική οργάνωση του κατασκευαστικού τομέα στην Ισπανία, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

Ιδρύθηκε το 1977, βάσει του νόμου 19/1977 της 1ης Απριλίου περί του Κανονισμού των Δικαιωμάτων των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, και στόχος της είναι η αντιπροσώπευση του κλάδου ενώπιον των δημόσιων αρχών ή άλλων εθνικών και διεθνών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

At the national level, the CNC is a member of the Spanish Confederation of Business Organizations (CEOE) and the Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises (Cepyme). Within the European Union, the CNC is part of the Federation of the European Construction Industry (FIEC), as well as of the European Builders Confederation (EBC), through the Small and Medium Enterprises Group.
Σε εθνικό επίπεδο, η CNC είναι μέλος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) και της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (Cepyme). Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η CNC είναι μέλος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατασκευών (FIEC), καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κατασκευαστών (EBC), μέσω της Ομάδας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Διεύθυνση: Diego de León Street, 50 28006 Μαδρίτη (Ισπανία).
Ιστοσελίδα: www.cnc.es
Ε-mail επικοινωνίας: cnc@cnc.es

Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC)

Το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC) είναι ένα πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο εξαρτώμενο από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και αποτελείται σήμερα από τέσσερις ερευνητικές ομάδες οι οποίες καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Από την ίδρυσή του στις αρχές της δεκαετίας του 90, το Ινστιτούτο επιδιώκει τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και να φέρει την έρευνα στον επιχειρηματικό κόσμο. Το IRTIC αναπτύσσει κυρίως δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων, προωθώντας δράσεις που παρέχουν κάποιο όφελος στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως σε έργα και συμβάσεις για συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, εφαρμογές τηλεματικής για το κυκλοφοριακό και τις μεταφορές, γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα, συστήματα για ένταξη των ΑμεΑ, προσομοίωση μηχανημάτων, υπηρεσίες δικτύου και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακής επεξεργασία εικόνων.

Διεύθυνση: C/Professor José Beltrán 2, 46980, Paterna (Βαλένσια, Ισπανία).
Ιστοσελίδα: irtic.uv.es

Ιταλία

Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance)

Η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1946, ημερομηνία κατά την οποία η Συντακτική Συνέλευση, που απαρτίζονταν από εκπροσώπους από όλες σχεδόν τις τοπικές και περιφερειακές ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τους επιχειρηματίες του κλάδου της χώρας, αποφάσισε το όνομα του Συλλόγου και ενέκρινε το Καταστατικό του.

Η Ance αποτελείται από περίπου 20.000 ιδιωτικές εταιρείες, που ειδικεύονται στα δημόσια έργα, τον οικιστικό τομέα, τα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των κατασκευών και την εξειδικευμένη επεξεργασία.

Το συλλογικό σύστημα καλύπτει όλη την επικράτεια και χωρίζεται σε 102 τοπικές ενώσεις και 20 περιφερειακές οργανώσεις.

Η Ance κατευθύνει τη δράση της στην προώθηση και ενίσχυση των επιχειρηματικών αξιών και του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού του κλάδου των κατασκευών και της εφοδιαστικής αλυσίδας του, και συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών συμφερόντων της χώρας.

Διεύθυνση: Via Guattani, 16. 00161 Roma (Italia).
Ιστοσελίδα: www.ance.it
Ε-mail επικοινωνίας: info@ance.it

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil)

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα – Formedil – ιδρύθηκε το 1980, από τις κύριες βιομηχανικές ενώσεις στον τομέα των κατασκευών, που έχουν υπογράψει την συλλογική σύμβαση (ANCE, Feneal Uil, Filca, CISL, CGIL FILLEA), και οι οποίες συμμετέχουν ισότιμα στη διοίκηση του Formedil.

Στην Ιταλία, η εξειδικευμένη στον κατασκευαστικό τομέα Επαγγελματική Κατάρτιση συστάθηκε από ένα εθνικό σύστημα κοινής επαγγελματικής κατάρτισης που ρυθμίζεται από εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη βιομηχανία, τους συνεταιρισμούς, τις μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες.

Ο στόχος του Formedil είναι η προώθηση, η εφαρμογή και ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της κατάρτισης, της πιστοποίησης προσόντων και της ανακύκλωσης στον κατασκευαστικό τομέα που πραγματοποιείται από τα κέντρα κατάρτισης της βιομηχανίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγονται σε κατά τόπους σχολεία ειδικευμένα στις κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Το Formedil προωθεί συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης με δημόσιους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα που βοηθούν, ιδιαίτερα, τους μαθητές και τους καθηγητές των εξειδικευμένων κέντρων εκπαίδευσης στις κατασκευές.

Διεύθυνση: Via Guattani, 24. 00161 Roma (Ιταλία).
Ιστοσελίδα: www.formedil.it
Ε-mail επικοινωνίας: formedil@formedil.it

Πορτογαλία

Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic)

Το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου ιδρύθηκε με το Διάταγμα υπ’ αριθ. 492/87, της 12ης Ιουνίου.

Είναι ένας οργανισμός με νομική οντότητα δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ιδρύθηκε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, του Συνδέσμου Κατασκευών Βιομηχανικών Κτιρίων και του Συνδέσμου Κατασκευαστικών Εταιρειών, Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών.

Το Cenfic αποτελεί έναν οργανισμό αναφοράς στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησης προσόντων στην Πορτογαλία, ιδίως στον τομέα των κατασκευών.

Παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση στα επαγγέλματα του επιχειρηματικού κόσμου στη βιομηχανία, καθώς και την επαγγελματική πιστοποίηση, αναζητώντας τις κατάλληλες απαντήσεις στις απαιτήσεις των εταιρειών και των συνεργατών.

Διεύθυνση: Av. Severiano Falcão 116, Prior Velho (Πορτογαλία).
Ιστοσελίδα: http://www.cenfic.pt/
Ε-mail επικοινωνίας: cenfic@cenfic.pt

Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG)

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG) είναι ένα ίδρυμα Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην αειφόρο έρευνα μέσω της δημιουργίας γνώσεων στην πορτογαλική επικράτεια.

Ταυτόχρονα, επεκτεινόμενο διεθνώς εγγυάται την ικανοποιητική ανταπόκριση στις ανάγκες του επιχειρηματικού τομέα στους τομείς αρμοδιότητάς του. Προάγει την επιστήμη στην ενέργεια και τη γεωλογία, με σκοπό την εφαρμογή της σε ανταγωνιστικές προηγμένες λύσεις.

Το LNEG θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τις ικανότητες του ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, προωθώντας τη δημιουργία νέων εθνικών και διεθνών συμμαχιών, με έμφαση σε αυτές με τη βιομηχανία, την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς-εταίρους από το εθνικό και διεθνές επιστημονικό σύστημα.

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας εργάζεται ενεργά για την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με παρέμβαση στους τομείς της Ενέργειας και της Γεωλογίας, βοηθώντας την κυβέρνηση στις δημόσιες πολιτικές.

Διεύθυνση: Estrada do Paço do Lumiar, 22 1649-038 Λισαβόνα (Πορτογαλία).
Ιστοσελίδα: http://www.lneg.pt/
Ε-mail επικοινωνίας: info@lneg.es

ελλάδα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 («Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.

Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Ο κύριος στόχος του είναι η έρευνα και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και της Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη συναφών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς και του ΣΕΒ -Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται. Η οργανωτική του δομή αποτελείται από τις εξής μονάδες: τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, και τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. Ακόμα διαθέτει δύο ανεξάρτητα γραφεία, το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και τη Νομική Υπηρεσία.

Διεύθυνση: 19ο Χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής.
Ιστοσελίδα: http://www.cres.gr/
Ε-mail επικοινωνίας: cres@cres.gr

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.imegsevee.gr

Malta

Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo (GBC)

Tο Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo ιδρύθηκε με δημόσια πράξη στις 20 Δεκεμβρίου του 1999, με σκοπό την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων των εμπορικών φορέων του Gozo.

Το Επιμελητήριο διοικείται από ένα Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Μελών και άλλα μέλη που εκπροσωπούν τα διάφορα τμήματα, καθώς και έναν Εκτελεστικό Διευθυντή.

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GBC και ένας εκπρόσωπος του GBC είναι μέλος του Συμβουλίου του MCOCE.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo είναι εταιρικό μέλος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας, τακτικό μέλους του Δικτύου των νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του νησιωτικού τουρισμού.

Διεύθυνση: 27, Republic Street, Victoria VCT 1014, Gozo (Malta).
Ιστοσελίδα: http://www.gozobusinesschamber.org/
Εmail επικοινωνίας: info@gozobusinesschamber.org

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Ενεργειακών Κέντρων του IEE, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με χρηματοδότηση που έλαβε από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe – IEE), μαζί με άλλους δημόσιους οργανισμούς της Μάλτας.

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το Miema έχει υλοποιήσει περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά έργα στο πεδίο της αειφόρου ενέργειας, σε ένα φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων. Οι μηχανικοί του έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμους ενεργειακούς ελέγχους και έχουν παράσχει συμβουλές για ζητήματα καθαρής ενέργειας σε τοπικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς. Ορισμένα από τα έργα τους, μεταξύ άλλων, αφορούσαν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 35 νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (Elih-Med), την απονομή του ευρωπαϊκού βραβείου ενέργειας σε τέσσερα τοπικά συμβούλια της Μάλτας (MEDEEA), την ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης στον τομέα της ενέργειας (BUS-High, BUS-Trainers, SEOP, EHCmap, Eneplan, Eresplan) και την εφαρμογή ενός πιλοτικού δικτύου έξυπνης ενέργειας (Empower). Επί του παρόντος, το Miema έχει έργα χρηματοδοτούμενα μέσω των προγραμμάτων INTERREG EUROPE, INTERREG MED, Horizon 2020 και Erasmus+.

Κατόπιν της μετεγκατάστασης του Miema από τους χώρους του Πανεπιστημίου της Μάλτας στη Βαλέτα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανάπτυξης μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Διεύθυνση: 9C, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta (Malta).
Ιστοσελίδα: http://miema.org
Ε-mail επικοινωνίας: info@miema.org